Avís legal i política de privacitat

 1. INFORMACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades que identifiquen al titular d’aquesta pàgina web:

Web:http://calagnes.com/
Titular:MARTA OLIVÉ MANTÉ (en endavant CA L’AGNÈS).
Domicili:C/ Jacint Verdaguer nº 5, 08440, Cardedeu (Barcelona)
C.I.F:52142321X
Telèfon:609179804
Correu electrònic:info@calagnes.com
 • LES CONDICIONS D’ ACCÉS i ÚS EN LA NOSTRA PÀGINA WEB.

Qualsevol persona que accedeixi a la nostra pàgina web http://calagnes.com/ tindrà la consideració d’Usuari. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la nostra pàgina web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la nostra pàgina web i els serveis que oferim en la mateixa  suposarà la seva l’acceptació, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la nostra pàgina.

 • LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de  CA L’AGNÈS      o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per CA L’AGNÈS o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 • LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

CA L’AGNÈS  es compromet a protegir la privacitat del seus  usuaris que accedeixin a  aquest a la seva pàgina web. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per CA L’AGNÈS  , implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. CA L’AGNÈS  no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat  pel contingut o les polítiques de privacitat d’ aquests lloc web.

 • QÜESTIONS SOBRE LA PRIVACITAT.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MARTA OLIVÉ MANTÉ (en endavant CA L’AGNÈS),les dades de la nostra casa rural es troben en l’encapçalament d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per que els nostres clients pugui contractar els nostres serveis per allotjar-se a la nostra casa rural.
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre els nostres serveis.
 • ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui client de la nostra casa rural.

 • ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 •  La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.
 • (Menors de 14 anys) Se entendrà que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber en quant sigui possible.
 • ¿ A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
 • ¿ Com pot exercir els seus drets?

Podrà exercir els seus dret d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació, supressió, cancel·lació i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Vostè haurà d’enviar-nos un escrit adjuntant una còpia  dels seu document d’identitat i indicant l’exercici del dret que vol exercir, a la administració de MARTA OLIVÉ MANTÉ (en endavant CA L’AGNÈS). , situat a C/ Jacint Verdaguer nº 5, 08440, Cardedeu (Barcelona) o a través del nostre correu electrònic info@calagnes.com.

Si dins el termini d’un mes no hem ates l’exercici del seu dret, podrà interposar davant l’autoritat de control la pertinent queixa o denuncia.

 • ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat a través dels formularis  de contacte que apareix en la nostra  pàgina web, en l’aparta de “contacte”. El client es qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat i respondre qualsevol dubte que ens pugui formular el client o possible client.

 • ¿ Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter personals que identifiquen al client.
 • El correus electrònic.
 • Telèfon de contacte

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Com a usuari i  interessat/da a continuació li expliquem la finalitat del tractament de les seves dades, que es dura a terme per la CA L’AGNÈS  com a Responsable del seu tractament. Les finalitats són les següents:

 • LA GESTIÓ DELS NOSTRES CLIENTS: per a poder donar un servei òptim i una correcta atenció dels nostres clients nostres serveis per allotjar-se a la nostra casa rural. Les dades que vostè ens hagi proporcionat seran conservades mentre es mantingui la relació amb la residència  o durant els anys que sigui necessàries per complir amb les obligacions legals .
 • GESTIÓ DELS CONSULTES SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS I PRESSUPOST: per poder donar resposta a les diverses qüestions que ens puguin plantejar els nostres clients. Les dades proporciones es conservaran mentre el client/a no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.
 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: per poder enviar a Clients/es els quals tinguin interès de rebre informació relacionada amb els nostres serveis. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el client/a no sol·liciti el cessament del seu tractament. Aquestes dades prèviament han estat captades amb el previ consentiment exprés del client/a.
 • ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM EN LA NOSTRA PÀGINA?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
 • LA CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

 CA L’AGNÈS      actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que apareix en la seva pàgina web estigui actualitzada en tot moment.  CA L’AGNÈS     es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. CA L’AGNÈS      tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos d’altres pàgines en web, indicades en la nostra pàgina web.

 • LA POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

CA L’AGNÈS   es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la nostra pàgina web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. CA L’AGNÈS    com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. 

CA L’AGNÈS  es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals i sense haver obtingut prèviament el consentiment exprés del nostre client, d’acord al que estableix els articles 20,21 i 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï al  client, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre el usuari/client  i CA L’AGNÈS, així com l’acompliment de les tasques d’informació.

 • CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest pàgina web implica l’acceptació plena dels  termes del present en aquest avis legal.  El present  avis Legal i totes las relaciones que s’estableixin entre  la CA L’AGNÈS   i l’usuari de la nostra pàgina web i els seus serveis  que ofereixen en la mateixa, es regiran a través de  l’establert en la legislació espanyola.  Serà d’aplicació la jurisdicció del tribunals del lloc on es troba el domicili d’aquesta part (Granollers).

– Última revisió: setembre de 2022.